Hallitus ja säännöt

Hallitus

2016-2017

Antti Väisänen, puheenjohtaja
Warner Bros. International
Television Production Finland

Riku Saaranluoma, varapuheenjohtaja
Yleisradio Oy

Stiina Laakso
SATU ry

Elina Mustelin
FOX Networks Group Oy

Marko Karvo
MTV Oy

Katja Santala
Discovery Networks Finland Oy

Ville Toivonen
Nelonen Media

Ani Korpela
Elisa Viihde, Elisa Oyj

 

Yhdistyksen säännöt

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Televisioakatemia ry ja kotipaikka on Helsinki.

2. TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaisten televisio-ohjelmien arvostusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys jakaa vuosittain tunnustuspalkinnot kotimaisille televisio-ohjelmille hallituksen tarkemmin määrittelemissä ohjelmakategorioissa sekä tarkemmin määritellyin ehdoin ja järjestelyin sekä järjestää vuosittain palkintojako-gaalan.

Yhdistys myös järjestää jäsenilleen luento- ja keskustelutilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan.

3. JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä televisioalalla toimivia oikeuskelpoisia yhteisöjä tai televisiotoimintaa tukevia säätiöitä tai muita oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä, jotka ovat joko oikeuskelpoisia yhteisöjä tai yksityishenkilöitä. Kannatusjäsenillä on oikeus äänestää vuosittaisten tunnuspalkintojen saajista yhdistyksen hallituksen tekemän ehdokasasettelun perusteella ja hallituksen määrittelemällä tavalla. Kannatusjäsenillä on lisäksi oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa yhdistyksen kokouksessa, mutta ilman äänivaltaa.

Myös kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. LIITTYMIS- JA VUOSIMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä peritään liittymis- ja vuotuinen jäsenmaksu, joiden suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 varsinaista sekä 2 varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kolme vuotta ja uudet hallituksen jäsenet valitaan joka kolmannessa vuosikokouksessa. Toimikaudet alkavat vuosikokouksesta ja päättyvät kolmen vuoden kuluttua pidettävään vuosikokoukseen. Hallitukseen valittujen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu mitenkään.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 2 hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

8. TILINTARKASTAJAT

Yhdistyksellä on vuosikokouksen valitsemat yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

9. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on 1.1 – 31.12.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus toimitetaan tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10. KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

8. valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.